Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Organisatie: Coach leon10 – Praktijk voor kindercoaching, opvoedcoaching en paardencoaching gevestigd te Middelburg en ingeschreven onder KVK nummer 66528070.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer (coach leon10) en de opdrachtgever (de klant).
De opdrachtgever dient met deze algemene voorwaarden akkoord te gaan alvorens een coachingstraject kan starten.

2. Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat het door de opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende toestemmingsformulier retour is ontvangen. Door dit toestemmingsformulier te ondertekenen geeft de opdrachtgever aan akkoord te zijn met de algemene voorwaarden zoals in dit document omschreven. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om afspraken te wijzigen zullen, partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

3. Uitvoering van de opdracht
Coach leon10 heeft naar u en/of uw kind een inspanningsverplichting en zal zich tijdens het coachingstraject dan ook volledig inzetten om een zo optimaal mogelijk resultaat te krijgen. Echter kunnen er geen garanties betreffende het resultaat worden geboden.
Indien Coach leon10 bij de uitvoering van de opdracht andere specialismen wenst te betrekken, zal zij daartoe overgaan na daarover met de opdrachtgever overeenstemming te hebben bereikt.

4. Vertrouwelijkheid
Coach leon10 gaat vertrouwelijk om met verkregen informatie van u en of uw kind. Dit geldt ook voor informatie die wordt verkregen tijdens de sessies. De inhoud van de gesprekken worden alleen gedeeld met derden indien u of uw kind (vanaf 12 jaar) daar schriftelijk toestemming voor geven.

5. Offertes en aanbiedingen
Alle offertes en aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

6. Tarieven
• Kindercoaching/opvoedcoaching
- Kennismaking (telefonisch,chat,mail of skype)
Duur: 15 minuten maximaal
Prijs: Gratis.
- Intakegesprek kindercoaching/opvoedcoaching
Duur: 1,5uur
Prijs: 60 euro
- Consult op afstand (telefonisch,chat,mail of skype)
Duur: max 30 minuten
Prijs: 30 euro per half uur
- Coaching sessie
Duur: 60 minuten
Prijs: 60 euro

- Coole kikker sociale vaardigheidstraining
Duur: 12 sessies
Prijs: 350 euro

• Paardencoaching:
- Open sessie paardencoaching
Duur: 1,5 uur (incl. voor en nabespreking) (intake niet nodig)
Prijs: 90 euro
- Paardencoach vervolgsessie of sessie met een duidelijk vooraf gesteld doel
Duur: 1 uur
Prijs: 60 euro

• Kinderpaardencoaching:
- Kinderpaardencoach sessie
Duur: 1 uur
Prijs: 60 euro

Een beknopt verslag van de coachsessie per mail: 15 euro (tot maximaal 15 minuten, uitgebreide verslagen mogelijk tegen meerprijs)

• Reiskosten:
Voor bezoeken aan ouder(s), verzorger(s), scholen, andere paardencoach locaties vanaf een straal vanaf 5 km wordt 29 cent per kilometer in rekening gebracht.
Wanneer u reeds een consult afneemt en tussendoor overleg wenst, kan dit telefonisch of per mail of skype.
Tot 10 minuten is dit gratis, na deze 10 minuten betaalt u 15 euro per kwartier.
0-10 minuten gratis
10-15 minuten: 15 euro
15-30 minuten: 30 euro
30-45 minuten: 45 euro
Indien uw vraag meer tijd vergt dan wordt een consult ingepland á 60 euro per uur.

Toelichting op de tarieven:
Bedragen zijn inclusief 21% btw tenzij anders vermeld.
Betaling geschiedt via facturatie. Betaling in termijnen is mogelijk in overleg, hiervoor worden €10,- administratiekosten in rekening gebracht. In de meeste gevallen wordt coaching niet vergoed. Voor specifieke vergoedingen kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Wanneer uw kind een PGB heeft kan in overleg met de gemeente gekeken worden of de coaching vanuit het PGB vergoed mag worden. Tariefwijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.

7. Annulering
1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor de opdrachtnemer de geplande coaching sessie niet naar behoren kan uitvoeren. In dat geval zullen de opdrachtnemer en opdrachtgever zo snel als redelijkerwijze mogelijk is een nieuwe afspraak maken. Aan de opdrachtgever worden in dat geval geen kosten in rekening gebracht.
2. Wanneer opdrachtgever een reeds gemaakte afspraak met opdrachtnemer wenst te annuleren, dient dit minimaal 24 uur van te voren telefonisch of per mail aan de opdrachtnemer te worden doorgegeven.
3. Indien de annulering korter dan 24 uur van tevoren plaatsvindt, of in het geval er in het geheel geen annulering heeft plaatsgevonden, is opdrachtnemer gerechtigd 100% van het geldende tarief aan opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per e-mail of telefonisch.

8. Betalingsvoorwaarden
1. De factuur dient betaald te worden binnen 14 dagen na factuurdatum, middels bankoverschrijving. In overleg is contante betaling mogelijk.
2. Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, stuurt de opdrachtnemer een betalingsherinnering. Indien de Opdrachtgever niet binnen 7 dagen na datum van de betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is de opdrachtnemer gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten van €5,00 per factuur, in rekening te brengen.
3. Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van de opdrachtnemer, is de opdrachtnemer genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn conform de wet, volledig voor uw rekening.
4. Als niet aan betalingsverplichtingen wordt voldaan zal er geen vervolg consult plaatsvinden.

9. Aansprakelijkheid
De coaching van Coach leon10 is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. Coach leon10 is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de door haar geboden diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Coach leon10.
Vergoeding aan de cliënt en/of de ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Coach leon10.
Voor lichamelijke- en psychische klachten van de cliënt, raadt coach leon10 aan contact op te nemen met uw huisarts.

10. Verslaglegging en archivering
Coach leon10 is niet wettelijk verplicht om consulten in zijn geheel vast te leggen. Coach leon10 zal voor eigen administratie per consult de hoofdpunten uit het consult rapporteren. Wanneer u een voor uzelf of voor uw kind een beknopt verslag wenst betreffende de coaching betaalt u daarvoor 15 euro.

11. Toestemming voor het coachen van kinderen/jongeren tot 18 jaar
Coach leon10 dient zich te houden aan de volgende wettelijke regels:

De hoofdregel is dat toestemming nodig is als jeugdhulp verleend gaat worden.

Wie de toestemming moet geven, hangt af van de leeftijd van het kind.
kind 0-12 jaar: toestemming nodig van ouders met gezag
kind 12-16 jaar: toestemming nodig van kind + ouders met gezag
kind 16-18 jaar: toestemming nodig van kind
kind is niet in staat tot redelijke waardering eigen belangen: toestemming nodig van ouders met gezag

Beide ouders dienen een toestemmingsformulier te ondertekenen, alvorens coaching plaats kan vinden.

De ondertekenende of opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. De opdrachtnemer kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Wanneer echter het kind zelf niet gecoacht wil worden, maar dit vanuit ouders gestuurd wordt, zal er geen coaching plaats vinden met het kind zelf, maar met de ouders.

12. Deelname en bereikbaarheid ouders/verzorgers
Bij voorkeur zijn ouders bij de coaching aanwezig tenzij anders wenselijk is. Wanneer ouders/verzorgers niet bij de coaching van het kind aanwezig zijn, dient de ouder/verzorger tijdens het consult wel telefonisch bereikbaar te zijn. Wanneer het kind gebracht en gehaald wordt dient dit te geschieden op de afgesproken tijd. N.B. Wanneer een kind zelf is aangewezen op vervoer van en naar de praktijk, valt dit buiten de sessie en is Coach leon10 hiervoor niet aansprakelijk.

13. Afspraken omtrent werkwijze
Na gemiddeld 3 consulten (los van het intakegesprek met het kind) vindt er een evaluatiegesprek plaats naar aanleiding van de consulten. Indien nodig vindt er na deze terugkoppeling een voortzetting plaats van de consulten of zal het traject worden afgesloten. Echter kan wanneer later de problematiek terugkomt zonder intakekosten de coaching weer worden opgepakt.

14. Overige zaken
1. Bij coach leon10 is geen wachtruimte aanwezig in de praktijk. Bij planning wordt hier rekening mee gehouden, zodat u niet hoeft te wachten maar direct ontvangen kunt worden.
2. Tijdens coaching wordt er geen telefoon opgenomen.
3. Alle door opdrachtnemer uitgeleende goederen, daaronder eventueel mede begrepen testen, kaarten, spellen, schetsen, software, boeken, tekeningen, enz., blijven (intellectueel) eigendom van opdrachtnemer. Deze zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, ter kennis van derden worden gebracht of aan derden ter beschikking worden gesteld.
4. De opdrachtgever verplicht zich om de uitgeleende goederen in goede staat te retourneren aan de opdrachtnemer. In geval van beschadigingen toegebracht door opdrachtgever, heeft opdrachtnemer het recht de schade te verhalen op opdrachtgever.

15. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
2. Bij een klacht wordt de ouder(s) verzocht om binnen 14 dagen na indiening contact op te nemen met de opdrachtnemer, zodat er een oplossing kan worden gevonden voor de situatie.
3. Partijen kunnen een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg en/of middels Mediation, conform het NfM reglement, te beslechten. De kosten hiervan zijn voor eigen rekening van de ouder(s).