Privacyverklaring

Dit document omvat de werkwijze van Coach leon10 omtrent privacy.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Omdat u gebruik maakt van de hulpverlening die Coach leon10 aanbied, is het nodig een aantal gegevens van u te verwerken.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Coach leon10 verwerkt;

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummers van beide ouders (en evt. van jeugdige)
 • E-mailadres van beide ouders (en evt. van jeugdige)
 • Adres ouder(s) indien afwijkend van adres jeugdige
 • BSN-nummer (eis zorgovereenkomst jeugdwet)

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Coach leon10 verwerkt gegevens die nodig zijn voor de hulpverlening aan uw kind. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vraagt Coach leon10 u om toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar wordt toestemming gevraagd aan hun ouders of voogd.

Waarom deze gegevens nodig zijn

Coach leon10 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen als dit nodig is om de hulpverlening uit te kunnen voeren.
 • Het opstellen van zorgovereenkomsten en begeleidingsplannen.
 • U documenten toe te sturen omtrent het starten van de hulpverlening.
 • U te informeren over het verloop van de hulpverlening.
 • Het afhandelen van een eventuele betaling.

Hoe lang we gegevens bewaren

Coach leon10 zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Coach leon10 hanteert voor een dossier jeugdhulp de bewaartermijn van 15 jaar. Of langer als dit nodig is voor zorgvuldige hulpverlening. De termijn begint na afloop van de jeugdhulp, verleend op basis van de Jeugdwet.

Delen met anderen

Coach leon10 deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van de zorgovereenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van Coach leon10 gegevens verwerken, wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Coach leon10 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

De website van Coach leon10 gebruikt geen cookies. Website statistieken worden wel bijgehouden.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw rechten

Als u zorg afneemt bij Coach leon10 heeft u recht op informatie, inzage, correctie, vergetelheid en dataportabiliteit. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u de indruk heeft dat Coach leon10 onnauwkeurig met uw gegevens omgaat. De cliënten kunnen een e-mail sturen naar info@coachleon10 om een verzoek tot een van deze rechten te doen.

Coach leon10 zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Een toelichting op uw rechten kunt u vinden op; https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen

Beveiliging

Coach leon10 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer u wilt weten welke maatregelen Coach leon10 neemt kunt u het document beschermingsbeleid persoonsgegevens (documentnummer: 002) ter inzage aanvragen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@coachleon10.nl.

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met Coach leon10 kunt u ons als volgt bereiken via de contactpagina.